Юридична Клініка

Руденко Людмили Дмитрівни

Руденко Людмили Дмитрівни

керівник юридичної клініки

доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки, керівник юридичної клініки СумДУ

Закінчила:

Донецький інститут внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», диплом  з відзнакою

Тема кандидатської: «Правовий режим комерційної таємниці» 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Доцент кафедри господарського права (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 19 січня 2012 року протокол № 1/02-Д).

Дисципліни:

Господарський процес (16 лекцій та 16 практичних годин)

Господарський позов та доказування у господарському судочинстві (16 лекцій та 16 практичних годин)

Підвищення кваліфікації:

1. Сертифікат науково-педагогічного стажування на тему «Юридична освіта в сучасному університеті: проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)» 22-24 березня 2017 року

2. Програма підвищення кваліфікації «Культура українського професійного мовлення: граматично-стилістичний практикум» з 15.10.2019 р. по 07.11.2019 р. Кількість кредитів – 2. Посвідчення про підвищення кваліфікації Центру розвитку кадрового потенціалу СумДУ ПП № 3553-19.

3. «Сучасні IT-компетентності» з 16.05.2019 року по 30.05.2019 року. Кількість кредитів – 1. Посвідчення про підвищення кваліфікації Центру розвитку кадрового потенціалу СумДУ № 3326.

Інформація про наукову діяльність:

 • основні публікації за напрямом
 • Money assets of internally displaced persons as financial resources of commercial banks Derevyanko B., Zozulia Y., Rudenko L. / Banks and Bank Systems, 2017, vol. 4, pp. 139-146. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66328. (Scopus).
 • Barash Y., Petrova I., Bohdanіuk I. Problemsofconstructionofnationalfinancialsystemundertheinfluenceofglobalizationprocesses. JornalofLifeSciences/ SocialandLegalChangesforSustainableDevelopment: Trends, IssuesandEffectiveSolutions. 2019/ December. № 21(2). P. 265-273.(Scopus).
 • Lysachok A., Onopriienko I., Koval I., Rudenko L., Chaikovska V.Innovative development in it sphere in the context of the industry 4.0 concept: ThecaseofUkraine. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering.Volume 9. Issue 1.2. Special Issue. 2020.Articlenumber 28.P. 188-197. (Scopus).
 • науково-дослідні роботи

Виконавець держбюджетної науково-дослідної розробки «Концепція нової інноваційної моделі державного управління фінансовою системою України»10118U003582

 • участь у конференціях і семінарах
 • Руденко Л.Д. Голодна А.С. Щодо моменту виходу учасника зі складу товариства з обмеженою відповідальністю. Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права: матеріали Веукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 28 вересня 2017 року): [у 2-х част.]. Частина перша. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. С. 202—205.  URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63797
 • Руденко Л.Д., Маслак О.В. До питання про примусову ліквідацію суб’єкта господарювання за рішенням суду. Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 28 вересня 2017 року): [у 2-х част.]. Частина перша. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. С. 208—213. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63751
 • Руденко Л.Д., Ходико В.І. Щодо удосконалення правового статусу командитних товариств: порівняльно-правовий аналіз. Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права: матеріали Веукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 28 вересня 2017 року): [у 2-х част.]. Частина перша. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. С. 251—256.
 • Руденко Л.Д., Шлапко Т.В. До питання впровадження конпеції BYOD у систему вищої юридичної освіти. «Legaleducationinmodern university: project-based approach to the work organization according to the guidelines of the European Qualifications Framework (experience of the Paneuropean University)» : scientific and pedagogical internship, which was organized by Danubius University for scientists of law schools of Ukrainian on March 22-24, 2017 in Sladkovicovo, Slovak Republic.
 • Руденко Л.Д., Рибак О.Ю. Мобільний додаток як об’єкт права інтелектуальної власності. Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 3): матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Збірник тез доповідей: випуск 3 (м. Тернопіль, 17 травня 2018 року). Тернопіль, 2018, 103 с. С.76-79.
 • Сергієнко Б.Б., Руденко Л.Д. Щодо правового статусу наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів» (18-19 травня 2018 року). Суми, 2018. С. 305-308.
 • Руденко Л.Д., Полянська Є.А. Правовий статус приватного підприємства. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів» (18-19 травня 2018 року). Суми, 2018. С. 308-311.
 • Руденко Л.Д., Байдаленко О.О. Щодо систематичності як кваліфікуючої ознаки порушення порядку провадження господарської діяльності. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2018 року). Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018. 276 с. С. 211-214.
 • Руденко Л.Д., Іржавська А.О. Щодо правового режиму майна приватного підприємства. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2018 року). Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018. 276 с. С. 214-216.
 • Ryzhenko O.S., Rudenko L.D. Business entities in the system of cyber security and cyber defense of Ukraine. Scientific research: global and local perspectives: Collection of scientific articles. SAUL Publishing, Dublin, Ireland, 2018. P. 104-108.
 • Руденко Л.Д. Щодо функцій фінансів суб’єктів господарювання у фінансовій системі України. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 листопада 2018 року). Ч. 1. Ірпінь. Університет ДФС України, 2018. С.147-149.
 • Руденко Д.Д. До питання про модель змішаного навчання при викладанні дисципліни «Господарське право». Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 11–12 жовтня 2019 р.). Наук. ред. А. Г. Бобкова, А. М. Захарченко. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 251-252.
 • робота з аспірантами та докторантами

Керівник аспірантами (Коломієць М.В., Рубаненко А.М. Торяник В. О.)

 • керівництво науковою роботою студентів

Підготовлено 2 призери ВКСНР:

2018 р. – Петрівна Л.С.

2020 р. – Пряжко Г.С.

Інформація про наукову діяльність за додатковими показниками п.30 ЛУ:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus:

 1. Money assets of internally displaced persons as financial resources of commercial banks Derevyanko B., Zozulia Y., Rudenko L. / Banks and Bank Systems, 2017, vol. 4, pp. 139-146. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66328. (Scopus).
 2. Barash Y., Petrova I., Bohdanіuk I. Problems of construction of national financial system under the influence of globalization processes. Jornal of Life Sciences/ Social and Legal Changes for Sustainable Development: Trends, Issues and Effective Solutions. 2019/ December. № 21(2). P. 265-273.(Scopus).
 3.  Lysachok A., Onopriienko I., Koval I., Rudenko L., Chaikovska V.Innovative development in it sphere in the context of the industry 4.0 concept: The case of Ukraine. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. Volume 9. Issue 1.2. Special Issue. 2020.Article number 28.P. 188-197. (Scopus).

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Руденко Л.Д., Андросова О.О. Забезпечення реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб на місцевих виборах. Правові горизонти. 2016.  № 2(15).  С. 14-19. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64147
 2. Руденко Л.Д., Торяник І.В. Щодо питання меж права на банківську таємницю. Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. № 42. Том 1. С. 165-168. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66219
 3. Грудницька С.М., Руденко Л.Д. Щодо правового регулювання діяльності операторів підземних сховищ. Форум права. № 3. 2017. С. 41-51.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66287
 4. Грудницька С.М., Руденко Л.Д. Правовий статус ДП “Вугілля України” у контексті гармонізації законодавства України з правом ЄС в рамках Угоди про асоціацію. Правові горизонти. № 6.  2017. С. 56-63. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72638
 5. Руденко, Л.Д., Петрівна Л.С. Правовий режим господарської діяльності в умовах реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей. Правові горизонти. 2018. Вип. 8 (21). С. 33-40. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67830
 6. Руденко Л.Д., Запорожець О.Є Корпоративний договір: порівняльно-правовий аналіз. Порівняльно-аналітичне право. № 5. 2018. С. 158-160.
 7. Грудницька С.М., Руденко Л.Д. Правове регулювання ринків електричної енергії в Україні та інших країнах: порівняльно-правовий аналіз. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 5. С. 153-157.
 8. Руденко Л.Д., Миргород-Карпова В.В. Щодо структури фінансів суб’єктів господарювання у фінансовій системі України. Правові горизонти. 2018. № 6. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70551
 9. Руденко Л.Д., Губа К.І. Інформаційне забезпечення Національної поліції України: сучасний стан та перспективи розвитку. Правові горизонти. 2018. № 12. С. 42-47. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72630
 10. Руденко Л.Д. Правові засади стандартизації у сфері енергетики. Правові горизонти. 2018. Вип. 11 (24). С. 10-14. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70660
 11. Руденко Л.Д., Кондєєв Є.С., Божко Є.І. Правові засади діяльності державних унітарних підприємств. Правові горизонти. 2019. № 14. С. 29-33. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72941
 12. Руденко Л.Д., Моісеєнко О.В. Щодо юридичної природи та форм рейдерства в Україні: господарсько-правовий аспект. Приватне та публічне право. 2019. № 14. С. 35-40.
 13. Руденко Л.Д., Бенько А.В. Процедура «squezze-out» в Україні: порівняльно-правовий аналіз та проблематика реалізації. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 5. С. 164-168.
 14. Руденко Л.Д., Лук’яненко М.П., Гончаренко Я.Ю. Господарсько-правове забезпечення діяльності саморегульованих організацій професійних учасників фондового ринку. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 5. С. 168-172.
 15. Руденко Л.Д., Семко Д.С. До питання про досудове врегулювання господарських спорів. Правові горизонти. 2019. № 19 (32). С. 54-59.
 16. Руденко Л. Д. Правова охорона інновацій у режимі комерційної таємниці, промислової власності: порівняльний аналіз. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2020. № 2 (89) .С. 189-198.
 17. Руденко Л.Д. Механізм притягнення до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства. Юридичний науковий електронний журнал. Електронне наукове фахове видання. 2020.№ 4.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

1. Корпоративне право: навчальний посібник /О.В. Гарагонич, С.М. Грудницька, Л.М. Дорошенко та ін.; за заг. ред. О.В. Гарагонича, С.М. Грудницької, Л.М. Дорошенко. 2-е вид.,випр. І доп. К.: Видавничий дім «АртЕк», 2018. – 400 с. (Руденко Л.Д. Розділ 4 «Корпоративні права та обов’язки» с. 103-152).

2. Господарське право : практикум. А. Г. Бобкова (кер. авт. кол.), Ю. О. Моісєєв, Ю. М. Павлюченко та ін. ; за заг. ред. А. Г. Бобкової. Харків : Право, 2018. 592 с. (Руденко Л.Д. Теми 34 «Правові засади інформаційного забезпечення господарської діяльності», 51 «Правові засади рекреаційної діяльності»).

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”:

У 2017, 2018, 2019 роках була членом журі олімпіад з права

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:

Керівник Юридичної клініки СумДУ

11) Участь в атестації наукових кадрів в якості офіційного опонента або члена постійної спецради (не менше 3-х разових спецрад):

Член Спеціалізованої вченої ради К 11.051.12 за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу:

Петрівна Л.С. отримала диплом Ш ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових

робіт 26 квітня 2018 року

Прядко Г.С. отримала диплом Ш ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурс студентських наукових

робіт за напрямом «Транспортні технології» 2019-2020

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій:

 1. Сергієнко Б.Б., Руденко Л.Д. Щодо правового статусу наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів» (18-19 травня 2018 року). Суми, 2018. С. 305-308.
 2. Руденко Л.Д., Полянська Є.А. Правовий статус приватного підприємства. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів» (18-19 травня 2018 року). Суми, 2018. С. 308-311.
 3. Руденко Л.Д., Байдаленко О.О. Щодо систематичності як кваліфікуючої ознаки порушення порядку провадження господарської діяльності. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2018 року). Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018. 276 с. С. 211-214.
 4. Руденко Л.Д., Іржавська А.О. Щодо правового режиму майна приватного підприємства. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2018 року). Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018. 276 с. С. 214-216.
 5. Руденко Л.Д. Щодо функцій фінансів суб’єктів господарювання у фінансовій системі України. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 листопада 2018 року). Ч. 1. Ірпінь. Університет ДФС України, 2018. С.147-149.

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

Член Української Асоціації Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років:

Співвиконавець господарського договору з Сумською Торговельно-промисловою палатою на суму 3000 грн щодо розроблення науково-практичного обґрунтування повернення грошових коштів з депозитних та поточних рахунків з банку у процедурі неплатоспроможності (№55.15-04.16.СП);

Співвиконавець господарського договору з ТОВ «Інтеграційні рішення» на суму 1700 грн (№55.15-05.16 СН грудень 2016 року)

Співвиконавець у господарському договорі на надання наукових послуг на суму 2000 грн.(№  55.15-2019.СП/18 від 17.04.2019 р.)