Юридична Клініка

Швагер Ольга Андріївна

Швагер Ольга Андріївна

КУРАТОР ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ

асистент кафедри міжнародного, жвропейського права та цивільно-правових дисциплін

o.shvaher@uabs.sumdu.edu.ua

Викладає дисципліни:

Закінчила ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” за спеціальністю “Правознавство”, отримавши диплом спеціаліста з відзнакою (2007 р.)

Сфера наукових інтересів: адміністративне право; фінансове право; податкове право. Працює над дисертаційним дослідженням за темою: “Адміністративно-правовий статус ФГВФО”

Досвід практичної роботи юрисконсультом ТОВ «Укртехносинтез» та керівником юридичного відділу АТ «ВНІІкомпресормаш» (концерн «Укрросметал»).

Має близько 40 наукових і навчально-методичних праць:

Монографії

 1. Швагер О.А. Визначення ефективності дій суб’єктів фінансової діяльності як результат контрольних заходів (розділ колективної монографії) / О.А. Швагер // Проблеми правового регулювання відносин на ринку фінансових послуг в умовах глобалізації : монографія / За заг. ред. В. Д. Чернадчука, М. В. Старинського. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2017. – С. 89-110
 2. Плотнікова М.В., Швагер О.А. Компетенція органів виконавчої влади щодо фінансового контролю в сфері грошового обігу // Органи публічної влади в Україні: теорія та практика: колективна монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 157-183.

Статті:

 1. Швагер О.А., Войтович А.В. Деякі аспекти правового регулювання електронного страхування в Україні/ О.А.Швагер, А.В. Войтович// Юридичний науковий електронний журнал №4/2018 – С.45-48
 2. Viktor Chernadchuk and Olha Shvaher (2018). Scientific component of the legal education in Ukraine. Knowledge and Performance Management2, 16-26. doi:10.21511/kpm.02(1).2018.02
 3. Швагер О.А., Петренко К.Г. Деякі аспекти ліквідації неплатоспроможного банку/ О.А.Швагер, К.Г.Петренко// «Порівняльно-аналітичне право» .- 2017.- Вип.5
 4. Швагер О.А. Актуальні питання правового регулювання уникнення подвійного оподаткування в Україні/ О.А.Швагер// Правові горизонти №6/2017 – с.11-16
 5. Швагер О.А. Фінансово – правове регулювання діяльності ФГВФО в Україні в частині виконання функції виведення неплатоспроможних банків з ринку / О.А. Швагер// Правові горизонти №3/2017 – с. 60-63
 6. Швагер О.А. Виведення неплатоспроможних банків з ринку: правові аспекти взаємодії уповноважених суб’єктів системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні / О.А.Швагер // Молодий вчений. — 2016. — №11(38) листопад 2016 року. – С.337-340
 7. Швагер О.А. Компетенція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: фінансово-правовий аспект/О.А.Швагер// Науковий Вісник Ужгородського Національного університету. Серія Право. Випуск 35. Частина ІІ. Том 3. – С.40-43
 8. Швагер О.А.Фінансово-правове регулювання діяльності суб’єктів системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні/ О.А.Швагер// Правовий вісник УАБС. – 2015. – № 1 (12). – С. 51-54.
 9. Швагер О.А. Фінансово-правовий статус уповноважених суб’єктів системи гарантування (страхування) вкладів фізичних осіб/ О.А.Швагер// Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія юридичні науки . Випуск 6-2/2014р.Том 3. – С.116-118
 10. Швагер О.А. Деякі аспекти правового регулювання бюджетних відносин/ О.А. Швагер //Правовий вісник УАБС. – 2014. – № 1 (10). – С. 40-43.
 11. Швагер О.А. Щодо визначення поняття «державна казна» / О.А.Швагер // Правовий вісник УАБС. – 2013. – № 2 (9). – С. 62-65.
 12. Швагер О.А. Щодо  питання правового регулювання неподаткових  майнових доходів державного бюджету  України та РФ: порівняльно-правовий   аспект /О.А.Швагер / Вісник Ужгородського Національного університету. Серія Право. Випуск 21. Частина 1. Том 2. – С.248-250

Конференції:

 1. Швагер О.А. Компетенція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб/ О.А.Швагер// Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів» : матеріали  II Міжнародної науково-практичної конференції , (18-19 травня2018 р., м. Суми ) – С. 144-149
 2. Швагер О.А. Щодо деяких аспектів співвідношення норм законодавства про банки та банківську діяльність та законодавства про банкрутство/ О.А.Швагер//«Актуальні питання вітчизняної юридичної науки (13-14 квітня 2017 р.): матеріали Міжнародної
  науково-практичної конференції (м. Суми, 25-26 квітня 2018 р.) У двох частинах. Частина 1. – Суми, 2018. –  С. 228-232
 3. Plotnikova M., Shvaher O. The legal regime of the funds of the National bank of Ukraine/ M.Plotnikova, O.Shvaher// «Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene», conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (2018; Chişinău). Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică «Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene», 23–24 martie, 2018 / com. org.: V. Bujor (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Iulian, 2018. (Tipogr. «Cetatea de Sus»). – 360 p. – С.153-156
 4. Швагер О.А. Щодо визначення деяких особливостей корпоративного договору/ О.А. Швагер//Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали Міжнародної науково- практичної інтернет-конференції м. Одеса, 23 лютого 2018 р. / За заг. ред. В.П. Маковія, О.Л. Зайцева. – Одеса, ОДУВС, 2018. – С. 177-179
 5. Швагер О.А. Щодо деяких аспектів розвитку правничої освіти в Україні/О.А. Швагер// «Вища юридична освіта:історичний досвід та перспективи розвитку»: матеріали регіонального круглого столу (в авторській редакції), (м. Маріуполь, 22 лютого 2018 року) – Маріуполь, 2018. – С.354-358
 6. Швагер О.А. Некоторые аспекты защиты прав вкладчиков-физических лиц/ О.А. Швагер// Теоретико-прикладные проблемы реализации и защиты субъективных прав в контексте инновационного социально-экономического развития общества : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти Н. Г. Юркевича, Минск, 20–21 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. Н. Здрок (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 308-312 
 7. Швагер О.А. Актуальні питання запобіганню  неплатоспроможності банків Фондом гарантування вкладів фізичних осіб/О.А.Швагер// Вороновські читання (Співвідношення матеріального та процесуального в регулюванні фінансових відносин) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф, м. Чернівці, 4-5 жовтня 2017 р. / Редкол.: А. П. Гетьман, М. П. Кучерявенко, Т. А. Латковська та ін. – Харків : Асоціація фінансового права України, 2017. – С.248-251
 8. Швагер О.А. Деякі аспекти правового регулювання функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні/ О.А.Швагер// «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції»: зб. матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2017 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми, 2017. – С. 116–118.
 9. Швагер О.А. Проблемні аспекти правового регулювання  виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в Україні функції виведення неплатоспроможних банків з ринку/О.А.Швагер// «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки (13-14 квітня 2017 р.): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. – Суми, 2017. – С. 82-84
 10. Швагер О.А. Характерні особливості моделі державного регулювання функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні / О.А.Швагер//Вороновські читання (Фінансове право:сучасний стан та перспективи): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 5 жовтня 2016 р. / Редкол. А.П. Гетьман, М.П. Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.. – Київ: Асоціація фінансового права України, 2016.-  С.277-279
 11. Швагер О.А. Участь фонду гарантування вкладів фізичних осіб у правовідносинах неплатоспроможності банків/ О.А.Швагер// Актуальні проблеми цивільного та господарського права: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 07 жовтня 2016 р.). – Кривий Ріг : Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. – С.45-48
 12. Швагер О.А. Окремі питання функціонування системи гарантування (страхування) вкладів/ О.А.Швагер// «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки (14-15 квітня 2016 р.): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 14-15 квітня 2016 р. – Суми, 2016. – С. 71-72
 13. Швагер О.А. Вплив принципів функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб на діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні/ О.А.Швагер// Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 25 березня 2016 року). – Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2016. – С.258-261
 14. Швагер О.А. Характеристика правовідносин за участю Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку/ О.А. Швагер// Фінансове право у XXI сторіччі : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 11 грудня 2015 року. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2015. – С. 169-171
 15. Швагер О.А. Фінансово-правова характеристика діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб/ О.А. Швагер // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів VІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2015 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми, 2015. – С. 120–122.
 16. Швагер О.А. Суб’єктний склад відносин, які виникають в системі гарантування вкладів фізичних осіб/ О.А. Швагер// «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки (16-17 квітня 2015 р.): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 16-17 квітня 2015 р. – Суми, 2015. – С. 103-104
 17. Shvaher O. Dual Nature of the Legal Status of the Deposit Guaranteeing Fund of Natural Persons in Ukraine/O. Shvaher// Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie «Právna veda a prax v treťom tisícročí», 27 – 28 február 2015,  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice. – P. 125-127
 18. Швагер О.А. Правове регулювання визначення елементів системи гарантування вкладів фізичних осіб/ О.А. Швагер // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез  доповідей ХVIІ  Всеукраїнської  науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2014 р.) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – С.190-191.
 19. Shvaher O. Actual problems of the legal regulation of the guaranteeing (insurance) system of individuals’ deposits / O. Shvaher// The Scientific Association of Economists and Lawyers “Fundacio”:Zagreb’s International Conference on Law and Social Sciences (December, 5th, 2014), Zagreb (Croatia),2014, the collection of scientific papers.- P.157-159.
 20. Швагер О.А. Система гарантування вкладів як частина фінансової системи держави/ О.А. Швагер// Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов : международная научно-практическая конференция, 7-8 ноября 2014 г. / орг. ком. Бужор В. [и др.]. – Кишинев. – 2014.- Ч. 1.- С. 205-206.
 21. Швагер О.А. Публічність як ознака правового статусу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб/ О.А. Швагер// Актуальні питання публічного та приватного права: тези доповідей  V  Міжнародної науково-практичної конференції  17 жовтня 2014 р./ за ред.. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2014.- С. 217-219
 22. Швагер О.А. Поняття «державна казна» як фінансово – правова категорія/ О.А. Швагер//  «Актуальні питання вітчизняної юридичної науки (11-12 квітня 2014 р.): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 11-12 квітня 2014 р. – Суми, 2014. – С. 60-61
 23. Швагер О.А. Щодо окремих аспектів правового регулювання бюджетних правовідносин/ О.А. Швагер // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів VІІ  Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2014 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми, 2014. – С. 251–253.
 24. Швагер О.А. Щодо публічності правового статусу НБУ/ О.А. Швагер// Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез  доповідей ХVI   Всеукраїнської  науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 р.): у 2 томах / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Т.2. – С.140-141.
 25. Швагер О.А. Щодо питання правового регулювання неподаткових майнових доходів державного бюджету України/ О.А. Швагер// Актуальні питання публічного та приватного права: тези доповідей  ІV  Міжнародної науково-практичної конференції  25 жовтня 2013 р./ за ред.. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя: КПУ, 2013.- С.380-382
 26. Швагер О.А. Щодо питання правового регулювання неподаткових доходів державного бюджету України/ О.А. Швагер// Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів VІ  Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2013 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми, 2013. – С. 454-456.