1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ
 2. МЕТОДОЛОГІЯ
 3. ВПЛИВ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
 4. РОБОЧА ПРОГРАМА
 5. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ
 6. РЕЛЕВАНТНІСТЬ ЗАЯВКИ ДО ЦІЛЕЙ ПРОГРАМИ ЖАНА МОНЕ
 7. ЗАХОДИ
 8. НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ (стаття)

1. З огляду на активний розвиток ринку фінансових послуг в Україні, появу нових видів та врахування принципу верховенства права та європейських цінностей, підготовка висококваліфікованих спеціалістів у галузі правового захисту прав споживачів фінансових послуг є нагальною потребою сьогодення.

Основними цілями проекту 619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» є:

• підготовка висококваліфікованих спеціалістів, орієнтованих на ЄС, які зможуть ефективно організовувати правовий супровід захисту споживачів фінансових послуг відповідно до норм національного законодавства та з урахуванням стандартів ЄС у цій галузі;

 • розповсюдження інформації про європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг шляхом співпраці з регіональними ЗМІ, стимулювання інтересу широкої громадськості до реформ, що відбуваються у фінансовому секторі країни, та полегшення їх розуміння;

• надання студентам, випускникам, організаціям громадянського суспільства та широкій громадськості знань про законодавство Європейського Союзу щодо правового регулювання захисту споживачів фінансових послуг та заохочення їх застосовувати свої знання до національної практики;

• сприяння інноваціям у навчанні та дослідженнях, включаючи розробку відкритих онлайн-курсів та використання змішаних засобів навчання.

До результатів проекту выдносяться: розробка та впровадження в навчальний процес окремої дисципліни – модуля «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг»; публікація посібника з метою розповсюдження інформації з теми модуля серед цільової аудиторії; організація та проведення спеціальних заходів у вигляді презентації проекту, тренінгів та майстер-класів; надання безкоштовних юридичних консультацій та підтримка діяльності студентів-юристів у юридичній клініці СумДУ; розробка відкритого онлайн-курсу на платформі ДСУ OCW.

2. Методологія

Головною метою проекту є сприяння підготовці кваліфікованого фахівця відповідного рівня компетентностей, вільно володіє професією та орієнтованого у суміжних галузях, отже, головним чином передбачено використання таких методів, які враховують компетентність підхід до навчання.

Запропонована модель проекту передбачає використання інтерактивних форм навчання, професійної спрямованості навчання, що описується шляхом набуття відповідних компетенцій в результаті вивчення курсу «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг». Перевірка набутих компетентностей шляхом тестування, участі в дискусіях та проведення відповідних кваліфікаційних тренінгів допоможе оцінити готовність випускника застосовувати знання, вміння, навички та особисті якості у стандартних ситуаціях у майбутній професійній діяльності.

Спеціальним методом, що використовується в нашому модулі, є метод наукового пізнання, який реалізується не лише в процесі наукових досліджень, а й у навчальному процесі. Він розуміє наступне, вирішення практичних завдань неможливе без наукових досліджень, заснованих на логіці вивчення структури та змісту соціальних явищ, діяльності тощо, хоча це може не забезпечити їх повного збігу. Актуальність наукової складової в юридичній освіті посилюється тим, що, незважаючи на широке використання певних правових понять та термінів, законодавство не має їх визначення, тоді як вчені мають різні визначення для одних і тих самих правових явищ.

Одним із методів навчання є також використання трансляцій судових засідань у навчанні дисципліни. Інноваційне використання запропонованого методу полягає у візуалізації предмета дослідження, демонстрації вмінь та навичок, необхідних професійному юристу; прискорення темпів навчання; засвоєння майже 90 відсотків навчального матеріалу шляхом поєднання судового мовлення з іншими методами навчання (кейси, дискусії, роздуми). Цей метод передбачає досягнення двох результатів: по-перше, оптимального використання інформаційних технологій, традиційних та вдосконалених форм навчання; по-друге, набуття загальних та професійних компетенцій.

Особливе місце в методології навчального курсу відводиться інструментам змішаного навчання. Так, у процесі викладання курсу «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» пропонується підготувати та впровадити електронний курс із зазначеної дисципліни, який включатиме теми, передбачені навчальним модулем, поряд із використанням традиційних технологій навчання. Система змішаного навчання у навчальному процесі вищого навчального закладу створює нові можливості для реалізації дидактичних принципів індивідуалізації та диференціації викладання, позитивно впливає на розвиток пізнавальної діяльності студентів, їх творчу активність, свідомість, реалізує умови для переходу від освіти до самоосвіти.

Метод викладання, орієнтований на практику, також буде використовуватися в процесі діяльності юридичної клініки.

3. Вплив та очікувані результати

Навчальний модуль “Європейські стандарти захисту споживачів фінансових послуг” має на меті розповсюдження інформації серед студентів, аспірантів, викладачів, практиків у галузі права, а також серед інших зацікавлених осіб про чинне європейське законодавство у галузі захист прав споживачів фінансових послуг, а також поширення досвіду зразкового застосування знань, отриманих під час вивчення курсу. Враховуючи специфіку галузі фінансових послуг, ми вважаємо доцільним розповсюдження інформації серед цільової аудиторії про існуючі інструменти захисту порушених прав споживачів фінансових послуг безпосередньо шляхом надання освітніх послуг студентам спеціальностей «Правознавство» та «Міжнародне право», проведення освітніх заходів для студентів та викладачів діяльності для студентів навчальних закладів Сумської області та України, публікація та розповсюдження навчальних матеріалів.

Залучення студентів та викладачів СумДУ та інших вищих навчальних закладів, юристів, консультантів юридичної клініки до запланованих заходів є необхідною умовою просування ідеї педагогічних інновацій, зміцнення професійних навичок та компетенції юристів, а також формування правової свідомості серед інших респондентів.

Розширення досвіду застосування знань, отриманих під час консультування в юридичній клініці, збільшить можливості соціально незахищених верств населення, які шукають безоплатну правову допомогу для захисту порушених прав та інтересів у сфері отримання страхових чи банківських послуг та інших фінансових послуг.

Тому ми вважаємо, що реалізація навчального модуля буде спрямована на наступні цільові групи:

– студенти-юристи (бакалаври);

– викладачі вищих навчальних закладів та інші члени освітньої спільноти, які цікавляться темою модуля;

– куратори, координатори, консультанти юридичних клінік;

– інші члени громадянського суспільства.

У процесі реалізації запланованих заходів в рамках освітнього модуля пропонується залучити експертів, державних службовців та практикуючих юристів у галузі захисту прав споживачів фінансових послуг.

Враховуючи цільову аудиторію проекту, ми вважаємо, що модуль не тільки буде виконувати освітню функцію, але і дозволить досягти таких результатів програми:

Для студентів: краще працевлаштування та покращення кар’єрних перспектив для випускників шляхом включення та посилення європейського виміру в освітніх програмах з права та міжнародного права; підвищення інтересу до Європейського Союзу, прагнення зрозуміти хід реформ і взяти в них участь, що веде до активнішого свідомого  громадянства;

Для викладачів та інших науковців: збільшення можливостей викладати та досліджувати проблеми ЄС: вдосконалювати та впроваджувати освітні програми шляхом розробки та включення нового спеціалізованого курсу з європейських стандартів для захисту споживачів фінансових послуг; залучення студентів до роботи Юридичної клініки СумДУ з метою формування практичних навичок консультування з питань захисту споживачів фінансових послуг; підвищення професійного розвитку викладачів та молодих дослідників у галузі європейської інтеграції;

Для кураторів, координаторів, консультантів юридичних клінік: посилена співпраця з партнерами мережі юридичних клінік на регіональному та національному рівнях; розповсюдження досвіду щодо інтеграції практико-орієнтованих методів навчання у підготовку фахівців у галузі права з урахуванням вектору європейської інтеграції;

Для інших членів громадянського суспільства: підвищення інтересу до ЄС та реформ, що відбуваються в процесі європейської інтеграції, участь у громадському діалозі.

4. Робоча програма проекту

Досягнення глибокої інтеграції у відносинах вимагає значного наближення законодавства, включаючи складні механізми, що забезпечують однакове тлумачення та ефективне впровадження відповідного законодавства про фінансові послуги ЄС та захист прав споживачів на фінансові послуги, як це зазначено в Угоді про асоціацію. Тому підготовка висококваліфікованого фахівця в цій галузі є пріоритетом. Реалізація Модуля « Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг »» спрямована на організацію ефективної підготовки студентів СумДУ на бакалавраті спеціальностей «Право» та «Міжнародне право», шляхом підготовки та реалізація курсу «« Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг ». Курс пропонує мотивованим студентам можливість набути досвіду на найвищому рівні в галузях європейського фінансового права, фінансового законодавства ЄС та надасть їм шанс вдосконалити свої організаційні та дослідницькі навички.

Модуль буде викладатися українською мовою і буде відкритим для студентів та аспірантів, учасників юридичних клінік, наукової спільноти, юристів, державного управління, громадянського суспільства та інших учасників.

Запропонований модуль передбачає програму з наступними цілями:

• підготовка та впровадження курсу «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» для бакалаврів спеціальностей «Право» та «Міжнародне право»;

• розробка онлайн-платформи на базі соціальної мережі Facebook для спілкування всіх зацікавлених сторін з питань модульної роботи, а також безпосереднього висвітлення всіх заходів, які будуть відбуватися;

• підготовка та проведення онлайн-курсу на тему модуля відкритого доступу для всіх зацікавлених осіб для отримання необхідних знань з питань, що стосуються європейських стандартів захисту прав споживачів фінансових послуг;

• проведення щорічного тренінгу, який буде адресований спільноті юридичних клінік: кураторам юридичних клінік, координаторам та консультантам на тему «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг»;

• проведення щорічного круглого столу на тему «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг»;

• публікація посібника «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг».

Проект буде реалізовуватися на таких етапах:

Підготовка: 01.09.2020 – 30.09.2020: розробка детального плану-графіка; розробка детальної модульної програми: рекламний захід, ключові лекції, семінари, тренінги, круглий стіл; розробка групової роботи, дискусій та тестових завдань; оголошення про рекламний захід та запрошення учасників цільової групи; проведення рекламного заходу для презентації та обговорення модуля із широкою громадськістю; підготовка роздаткових матеріалів для студентів, викладачів, юристів, державного управління, громадянського суспільства та інших учасників.

Впровадження: 01. 09.2020 – 31.08.2023: щорічне навчання, яке буде адресоване спільноті юридичних клінік: кураторам юридичних клінік, координаторам та консультантам та іншим зацікавленим особам; розробка інструментів електронного навчання для змішаного навчання, матеріалів Відкритого Інтернет-курсу для різних цільових аудиторій; проведення щорічних круглих столів для студентів, викладачів, юристів, громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін на Сумському, регіональному та національному рівнях.

.

Продовження та розповсюдження досвіду: 01.09.2020 – 31.08.2023: проведення щорічних тренінгів для кураторів юридичних клінік, координаторів та консультантів та інших зацікавлених осіб; розробка та просування відкритого онлайн-курсу для студентів, наукової спільноти, юристів та представників громадянського суспільства; проведення щорічних круглих столів, що дає можливість студентам, професіоналам та широкій громадськості взяти участь в дискусіях і буде запрошено писати доповіді протягом усього періоду проекту, що сприятиме публікації найкращих внесків на онлайн-платформі відкритого доступу (як результат розгляду круглих столів); дослідницька діяльність; публікація інформаційних матеріалів про результати проекту на веб-сайті Департаменту міжнародних, європейських та цивільних правових дисциплін; співпраця з регіональними ЗМІ з метою стимулювання інтересу широкої громадськості до проекту та реформ, що відбуваються у фінансовому секторі країни, та сприяння їхньому взаєморозумінню.

Поширенню інформації про проект також сприятиме розміщення інформаційних матеріалів як на веб-сайті Юридичної клініки СумДУ, так і безпосередньо в кабінеті консультацій. Надання кваліфікованих консультацій, зокрема шляхом навчання, допоможе збільшити кількість одержувачів таких послуг.

Поширення інформації за рахунок розповсюдження конкретних навчальних матеріалів, інформації на веб-сторінках проекту до завершальної зустрічі в кінці проекту та публікації посібника «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг».

5. Короткий зміст пропозиції

Фінансові послуги є одними з найпоширеніших серед інших послуг; не лише фізичні особи, а й юридичні особи, які є споживачами таких послуг. Тому кількість споживачів фінансових послуг є значною порівняно з іншими.

Аналізуючи досвід України у сфері регулювання фінансових послуг, включаючи діяльність постачальників фінансових послуг, слід зазначити, що не завжди дотримується баланс прав та обов’язків фінансових установ та споживачів фінансових послуг. Через нещодавні законодавчі ініціативи (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про захист прав споживачів фінансових послуг» No 122-IX від 20 вересня 2019 року) законодавець намагався збалансувати права та обов’язки фінансові установи та споживачів фінансових послуг. Вдосконалення системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг є одним із пріоритетних завдань держави для споживачів.

З підписанням для України Угоди про асоціацію між Україною та ЄС розпочався новий етап її європейської інтеграції у політичний, економічний, соціально-культурний та правовий простір. Одним із важливих напрямків співробітництва між Україною та ЄС, передбаченим Угодою про асоціацію, є посилення захисту прав споживачів на фінансові послуги. Законодавча база для імплементації директив ЄС щодо захисту споживачів фінансових послуг міститься в нормативних актах та планах імплементації норм ЄС з українським законодавством.

Одним із важливих напрямків співробітництва між Україною та ЄС, передбаченим у розділі V глави 20 «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію, є захист прав споживачів фінансових послуг шляхом їх узгодження з європейськими стандартами та рекомендаціями Організації з економічного розвитку Співпраця та розвиток, включаючи внесення змін до нормативно-правових актів органів влади, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, з метою гармонізації вимог до діяльності фінансових установ, що надають фінансові послуги зі споживачами. Впровадження таких норм в українській правовій системі є дуже складним процесом, але слід розуміти, що всі європейсько-інтеграційні плани захисту прав споживачів фінансових послуг будуть неефективними без гармонізації та уніфікації систем правил та стандартів надання фінансові послуги.

Підхід ЄС до ефективного режиму захисту прав споживачів фінансових послуг закріплений у відповідних директивах. Тому, на наш погляд, існує об’єктивна потреба у вивченні та поширенні досвіду захисту прав споживачів фінансових послуг в ЄС.

З огляду на все вищезазначене та активний розвиток ринку фінансових послуг в Україні, поява нових видів та врахування принципу верховенства права та європейських цінностей, підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі правового захисту права споживачів фінансових послуг є нагальною потребою сьогодні.

Основними цілями розробників є:

• підготовка висококваліфікованих спеціалістів, орієнтованих на ЄС, які зможуть ефективно організовувати юридичний супровід захисту споживачів фінансових послуг відповідно до норм національного законодавства та з урахуванням стандартів ЄС у цій галузі;

• розповсюдження інформації про європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг шляхом співпраці з регіональними ЗМІ, стимулювання інтересу широкої громадськості до реформ, що відбуваються у фінансовому секторі країни, та полегшення їх розуміння;

• надання студентам, випускникам, організаціям громадянського суспільства та широкій громадськості знань про законодавство Європейського Союзу щодо правового регулювання захисту споживачів фінансових послуг та заохочення їх застосовувати свої знання до національної практики;

• сприяння інноваціям у навчанні та дослідженнях, включаючи розробку відкритих онлайн-курсів та використання змішаних засобів навчання.

Очікувані результати проекту:

 • розробка та впровадження в навчальний процес окремої дисципліни – модуля «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг»;
 • видання посібника «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» з метою розповсюдження інформації з теми модуля серед цільової аудиторії;
 • організація та проведення спеціальних заходів у вигляді презентації проектів, тренінгів та майстер-класів;
 • надання безкоштовних юридичних консультацій у юридичній клініці Сумського державного університету та підтримка діяльності студентів-юристів у юридичній клініці;
 • розробка відкритого онлайн-курсу на віртуальній платформі SSU OpenCourseWare – для випускників та юристів та для всіх зацікавлених осіб.

6. РЕЛЕВАНТНІСТЬ ЗАЯВКИ ДО ЦІЛЕЙ ПРОГРАМИ ЖАНА МОНЕ

Проекти спрямовані на сприяння вдосконаленню викладацької діяльності та наукових досліджень у галузі юридичних досліджень Європейського Союзу у формі спеціального спеціалізованого викладання з питань розвитку Європейського Союзу. Програма юридичної освіти СумДУ включає кілька інших курсів з права ЄС (Право ЄС, Європейське право), які дозволяють студенту отримати знання про особливості Європейського Союзу як міжнародної організації – його принципи, цінності, а також походження та динаміку розвитку процес європейської інтеграції. Деякі з існуючих курсів стосуються питань права ЄС (Порівняльне правознавство, Міжнародний механізм захисту прав людини, Міжнародне приватне право та Міжнародне публічне право, Міжнародні цивільні судові процеси, Цінності Європейського Союзу тощо).

Однак слід зазначити, що ці дисципліни не включають розгляд вузьких спеціалізованих питань, що стосуються теми модуля. Тому ми пропонуємо створити новий курс «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» та передбачити його в програмі для студентів спеціальностей «Право» та «Міжнародне право».

Запропонований курс передбачатиме введення тем, що містять інформацію про структуру фінансового законодавства ЄС, органи, що регулюють ринки фінансових послуг в ЄС, порядок регулювання діяльності організацій на ринку фінансових послуг, порядок та методи захисту права споживачів фінансових послуг тощо, пов’язані з основною темою курсу.

Навчання та викладання цих дисциплін вимагає використання максимального обсягу сучасних методичних прийомів, що стосуються викладання конкретних тем та ідей (зроблених на основі серйозного наукового та практичного обгрунтування, забезпеченого дослідницькою складовою проекту), забезпечення інтерактивності, вирішення проблем та практичний акцент у навчанні.

Досягнення цієї мети модуля також досягається за допомогою відповідної структури курсу та методів навчання. І цій меті відповідає основна діяльність проекту – викладацька діяльність. Отже, в рамках проекту ми збираємось зміцнити знання студентів та розширити коло їх інтересів щодо ЄС, вивчаючи новий курс, згаданий вище, розроблений для студентів за допомогою нових засобів навчання, особливо змішане навчання.

Використання вищезазначених методів також можна віднести до досягнення іншої мети: поглибити інтерес до ЄС та підготувати основу для майбутніх європейських знань, особливо в країнах-партнерах, оскільки шляхом розвитку правової обізнаності та знань у відповідній галузі студентів , ми розширюємо сферу застосування знань майбутніх фахівців у галузі права, і, відповідно, кількість респондентів, які отримують вигоду від правозастосування, збільшується.

Відповідна мета «сприяння публікації та розповсюдженню результатів академічних досліджень», реалізується шляхом підготовки та публікації посібника на тему «Європейські стандарти захисту споживачів фінансових послуг» з метою розповсюдження інформації щодо теми модуля для цільової аудиторії.

Також сприяти цілям проекту буде щорічний тренінг , оскільки тренінг створює неформальне, легке спілкування, яке відкриває різноманітні варіанти розвитку та вирішує проблему, заради якої воно було зібране. Форма тренінгу охоплюватиме весь потенціал учасників: рівень та ступінь їх компетенції, незалежність, здатність приймати рішення, взаємодію тощо. Щорічне навчання буде адресоване спільноті юридичних клінік: кураторам юридичних клінік, координаторам та консультантам. Будуть залучені інші учасники наукової спільноти та юристів. Вибір такої цільової аудиторії не випадковий, оскільки основною метою будь-якої юридичної клініки є надання усних та письмових консультацій студентами – консультантами під керівництвом викладачів соціально незахищеним категоріям населення, які не можуть отримати платні юридичні послуги . Ми вважаємо, що тренінг сприятиме не лише просуванню модуля, але й фактично, завдяки набуттю практично орієнтованих навичок студентів, забезпечить головну освітню мету проекту.

Говорячи також про розповсюдження в цьому випадку, ми також хочемо виділити наступні моменти. Мережа юридичних клінік в Україні представлена ​​приблизно 50 клініками, що працюють в українських університетах. Надаючи консультації з цивільного, сімейного права та інших питань, консультанти та координатори юридичних клінік не завжди можуть допомогти у вирішенні конкретних питань, що стосуються захисту споживачів фінансових послуг, тому навчання в рамках модуля залучить велику кількість зацікавлених координаторів та консультантів та сприятиме розповсюдженню інформації про ЄС, європейське законодавство та теми модуля, зокрема.

Мета круглого столу – визначити коло думок щодо проблеми; з різних точок зору, обговорювати суперечливі питання, що стосуються поставленої для обговорення проблеми. За результатами обговорень пропозиції будуть опубліковані у збірнику матеріалів круглого столу та розміщені у спеціальному розділі сайту Департаменту міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін, що містить інформацію про модуль.

І, звичайно, в контексті досягнення цілей програми Жана Моне необхідно згадати такі два довготривалі та стійкі результати проекту, як:

– Створення відкритого електронного ресурсу проекту, який послужить платформою для спілкування між викладачами, науковцями, студентами, неурядовими організаціями різних держав, для обміну студентськими роботами та інформування широкої громадськості про проект та як відкритий освітній ресурс;

– Створення в результаті проектної діяльності постійної мережі регіональної співпраці у дослідженні європейських стандартів захисту прав споживачів фінансових послуг.

7. Заходи

• захід-презентація проекту

• щорічний тренінг, який буде адресований спільноті юридичних клінік: кураторам юридичних клінік, координаторам та консультантам на тему «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг»;

• проведення щорічного круглого столу на тему «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг»